Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Εκπαίδευσης

§ 1 Γενικά

Όλες οι υπηρεσίες στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων βασίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Εκπαίδευσης της Megatron Professional IT-Services GmbH. Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας ή την εγγραφή, αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις γίνονται αποδεκτοί.

Αλλαγές και προσθήκες στη σύμβαση και άλλες συμφωνίες πρέπει να γίνονται γραπτώς. Εγγυήσεις ιδιοκτησίας υπάρχουν μόνο εάν ορίζονται ρητά ως τέτοιες.

 

§ 2 Ευθύνη

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα προετοιμάζονται και πραγματοποιούνται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Ένας επιμελής συμμετέχων μπορεί να επιτύχει τους στόχους της κατάρτισης. Η επιτυχία της εκπαίδευσης δεν είναι εγγυημένη.

Η Megatron Professional IT-Services GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη λειτουργία των προγραμμάτων, των σταδίων επεξεργασίας ή τμημάτων αυτών. Ειδικότερα, η Megatron Professional IT-Services GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από μεταγενέστερη χρήση, όπως απώλεια απόδοσης, υποχρεώσεις άδειας χρήσης ή απώλεια κέρδους.

Η Megatron Professional IT-Services GmbH ευθύνεται μόνο για ζημίες, ανεξάρτητα από τη νομική βάση της ευθύνης, στο βαθμό που η Megatron Professional IT-Services GmbH, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι εντεταλμένοι πράκτορές της μπορούν να αποδειχθούν ότι ενήργησαν με πρόθεση ή βαριά αμέλεια.

Σε περίπτωση αμέλειας, η ευθύνη της Toolmaker, των νόμιμων εκπροσώπων της ή των εντεταλμένων αντιπροσώπων της σε περίπτωση παραβίασης βασικών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται στην προβλέψιμη ζημία που είναι τυπική για τη σύμβαση, εκτός εάν πρόκειται για ζημία που προκύπτει από τραυματισμό ζωής, σωματικής ακεραιότητας ή υγείας ή βάσει του νόμου περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων.

Κατά τα λοιπά, αποκλείεται η ευθύνη σε περίπτωση αμέλειας.

Σε περίπτωση συμβατικής καθώς και έξω συμβατικής ευθύνης, όλες οι αξιώσεις αποζημίωσης παραγράφονται εντός ενός έτους από τη γένεση της αξίωσης και τη γνώση της βάσης της αξίωσης, εκτός από περιπτώσεις πρόθεσης, βαριάς αμέλειας, βάσει του νόμου περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων ή σε περίπτωση σωματικής βλάβης.

 

§ 3 Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα ιδιοκτησίας

Τα εκπαιδευτικά έγγραφα που διανέμονται κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν μπορούν να αναπαραχθούν – ούτε καν εν μέρει – χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Megatron Professional IT-Services GmbH και των αντίστοιχων ομιλητών, ιδίως με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, που διατίθενται για λήψη/αντιγραφή ή χρησιμοποιούνται εμπορικά.

Η Megatron Professional IT-Services GmbH δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα, οι διαδικασίες ή άλλα ονόματα που αναφέρονται και χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση είναι απαλλαγμένα από δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων.

 

§ 4 Προστασία δεδομένων

Σημείωση σύμφωνα με την § 33 BDSG: Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει κάθε συμμετέχοντα που έχει εγγραφεί από αυτόν ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα αποθηκευτούν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης και να λάβει συγκατάθεση για την αποθήκευση.

 

§ 5 Διάφορα

Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας.

Αποκλειστικά εφαρμοστέο είναι το γερμανικό δίκαιο. Ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από τη συμβατική σχέση είναι το δικαστήριο που είναι υπεύθυνο για τη Megatron Professional IT-Services GmbH.

 

§ 6 Ρήτρα διαχωρισμού

Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρες ή ανεφάρμοστες ή καταστούν άκυρες ή ανεφάρμοστες μετά τη σύναψη της σύμβασης, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα του υπόλοιπου μέρους ή των υπόλοιπων ρητρών. Οι άκυρες διατάξεις αντικαθίστανται από όρους που λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, το αντικείμενο της σύμβασης μέσω συμπληρωματικής ερμηνείας της σύμβασης.

 

Προϋποθέσεις για ανοικτή κατάρτιση

§ 1 Κράτηση

Μια γραπτή ή ηλεκτρονική (μέσω Internet) κράτηση από τον πελάτη ή συμμετέχοντα του πελάτη είναι δεσμευτική για τον πελάτη. Ωστόσο, το δικαίωμα συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το οποίο έχει γίνει κράτηση προκύπτει μόνο όταν η Megatron Professional IT-Services GmbH επιβεβαιώσει τη συμμετοχή γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέροντας το σεμινάριο, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και του ονόματος του συμμετέχοντος. Εάν ο πελάτης δε λάβει επιβεβαίωση κράτησης, δεν μπορεί να υποθέσει ότι η κράτηση είναι σωστή.

 

§ 2 Αξιώσεις από τη Megatron Professional IT-Services GmbH

Όλα τα τιμολόγια για ανοικτά μαθήματα κατάρτισης πρέπει να καταβληθούν το αργότερο 7 ημέρες πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης. Εάν η Megatron Professional IT-Services GmbH δεν έχει λάβει καμία πληρωμή την εργάσιμη ημέρα πριν από την εκπαίδευση, η Megatron Professional IT-Services GmbH μπορεί να αποκλείσει τον εγγεγραμμένο συμμετέχοντα από την εκπαίδευση.

 

§ 3 Ακυρώσεις από συμμετέχοντες

Ένας συμμετέχων μπορεί να υπαναχωρήσει από την κράτησή του έως και 15 ημέρες πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς έξοδα ακύρωσης. Η υπαναχώρηση πρέπει να δηλώνεται εγγράφως. Ο αποφασιστικός παράγοντας είναι η ημερομηνία πρόσβασης στη Megatron Professional IT-Services GmbH. Σε περίπτωση ακύρωσης 14 ημέρες ή λιγότερο πριν από την έναρξη, θα χρεωθείτε με το 50% της εκπαίδευσης για την οποία έχετε κάνει κράτηση. Εάν η μη συμμετοχή οφείλεται σε απροσδόκητη σοβαρή βλάβη της υγείας του και ο συμμετέχων προσκομίσει αντίστοιχη ιατρική βεβαίωση, ο συμμετέχων μπορεί να ξεκινήσει την εκπαίδευση εντός ενός έτους χωρίς να επαναφορτίσει ή να μεταβιβάσει την κράτησή του σε συνάδελφο.

 

§ 4 Ακυρώσεις από τη Megatron Professional IT-Services GmbH

Σε περίπτωση αιφνίδιας ασθένειας του εκπαιδευτή, ανεπαρκούς αριθμού εγγραφών ή αδικαιολόγητων γεγονότων (ανωτέρα βία), η Megatron Professional IT-Services GmbH μπορεί να ακυρώσει την εκπαίδευση χωρίς να τηρήσει προθεσμίες μέχρι τη στιγμή της έναρξης. Στην περίπτωση αυτή, η Megatron Professional IT-Services GmbH αναλαμβάνει την υποχρέωση να επανορθώσει το μέτρο αφού εκλείψει ο λόγος. Η απόδειξη των εξόδων για την πρώτη άφιξη θα επιστραφεί με την παροχή αποδείξεων. Εάν φτάσετε με αυτοκίνητο, θα σας επιστραφούν 0,30 € ανά χιλιόμετρο. Εάν πολλοί συμμετέχοντες οδηγούν σε ένα αυτοκίνητο, το ποσό οφείλεται μόνο μία φορά. Περαιτέρω αξιώσεις δεν μπορούν να προβληθούν.

 

Προϋποθέσεις για την ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση (ατομική για τους πελάτες)

§ 1 Προσφορές από τη Megatron Professional IT-Services GmbH

Οι μεμονωμένες προσφορές μας είναι δεσμευτικές μόνο μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στην προσφορά και μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τον πελάτη γραπτώς ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

 

§ 2 Ακυρώσεις και αλλαγές ημερομηνιών

Η Megatron Professional IT-Services GmbH διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ραντεβού για σημαντικούς λόγους (π.χ. βραχυπρόθεσμη απουσία του ομιλητή λόγω ασθένειας). Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, αναλαμβάνει να επανορθώσει για το μέτρο σε συμφωνία με τον πελάτη αφού ο λόγος έχει πάψει να υφίσταται.

 

§ 3 Ακύρωση/υπαναχώρηση/ακύρωση από τον πελάτη

Η υπαναχώρηση πρέπει να δηλώνεται εγγράφως. Ένας πελάτης μπορεί να υπαναχωρήσει από την κράτησή του έως και 60 ημέρες πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς έξοδα ακύρωσης. Σε περίπτωση ακύρωσης έως και 30 ημέρες πριν την έναρξη της εκπαίδευσης, θα πρέπει να καταβληθούν τα έξοδα προετοιμασίας του μαθήματος συν το 25% του κόστους συμμετοχής. Σε περίπτωση ακύρωσης έως και 15 ημέρες πριν την έναρξη, θα πρέπει να καταβληθούν τα έξοδα προετοιμασίας του μαθήματος συν το 50% του κόστους συμμετοχής. Σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 15 ημέρες πριν την έναρξη, θα πρέπει να καταβληθούν τα έξοδα προετοιμασίας του μαθήματος συν το 75% του κόστους συμμετοχής.

 

§ 4  Έγγραφα κατάρτισης για συμμετέχοντες

Το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Megatron Professional IT-Services GmbH για τα ονόματα των συμμετεχόντων. Ο αντίστοιχος αριθμός εγγράφων θα διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται στη συμφωνηθείσα αμοιβή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

 

§ 5 Υποχρεώσεις συνεργασίας

Η Megatron Professional IT-Services GmbH ή ο ομιλητής λαμβάνει όλα τα συμφωνημένα και απαραίτητα μέτρα για την προετοιμασία και την υλοποίηση της εκπαίδευσης, την πλήρη υποστήριξη του πελάτη προκειμένου να επιτευχθεί με βέλτιστη επιτυχία.

Οι χώροι και ο τεχνικός εξοπλισμός (beamer, οθόνη, δίκτυο, κωδικοί πρόσβασης) για την εκπαιδευτική εκδήλωση πρέπει να διατίθενται από τον πελάτη με δικά του έξοδα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux